TRAVEL GUIDE NORTHEN BIWA LAKE

Temples and Shrines

Select Area

 1. Kokokaku/Yoshirokaku

  Okubiwako Area

  Kokokaku/Yoshirokaku

 2. Kinomoto-Jizo-in Temple

  Okubiwako Area

  Kinomoto-Jizo-in Temple

 3. Omi Kohoan Temple

  Nagahama Area

  Omi Kohoan Temple

 4. Nagahama Roman Passport

  Nagahama Area

  Nagahama Roman Passport

  Nagahama Roman Passport

 5. Hogon-ji Temple

  Nagahama Area

  Hogon-ji Temple

 6. Soji-ji Temple & tree peonies

  Nagahama Area

  Soji-ji Temple & tree peonies

  Soji-ji Temple & tree peonies