TRAVEL GUIDE NORTHEN BIWA LAKE

Temples and Shrines

Select Area

 1. Kokokaku/Yoshirokaku

  Okubiwako Area

  Kokokaku/Yoshirokaku

 2. Kinomoto-Jizo-in Temple

  Okubiwako Area

  Kinomoto-Jizo-in Temple

 3. Zenchoji temple

  Okubiwako Area

  Zenchoji temple

  Zenchoji temple

 4. Omi Kohoan Temple

  Nagahama Area

  Omi Kohoan Temple

 5. Nagahama Roman Passport

  Nagahama Area

  Nagahama Roman Passport

  Nagahama Roman Passport

 6. Soji-ji Temple & tree peonies

  Nagahama Area

  Soji-ji Temple & tree peonies

  Soji-ji Temple & tree peonies

 7. Hogon-ji Temple

  Nagahama Area

  Hogon-ji Temple